پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 26 مرداد 1398
  • EN
میز خدمت

ارائه وب سرویس‌های مکانی

ارایه اطلس، کتاب ، نقشه‌های موضوعی (گردشگری، شهری، استانی)و نشریه ارائه تصحیحات تعیین موقعیت آنی

ارائه اطلاعات ایستگاه‌های مبنایی چندمنظوره ژئودزی، ترازیابی، ثقل سنجی و ایستگاه دائم GNSS

پردازش داده‌های خام گیرنده های تعیین موقعیت کاربران

ارائه تصاویر رقومی دوربین‌های اولتراکم با GSD های متفاوت و DEM پوششی و غیر پوششی

ارائه اطلاعات نام های جغرافیایی استاندارد و عوارض منتسب به آنها ارائه تراز دریا (سواحل شمال و جنوب کشور)

ارائه استانداردها و دستورالعمل های تولید نقشه ها و اطلاعات مکانی

 تصویربرداری هوایی

 نظارت و کنترل فنی بر خدمات نقشه برداری

ارائه عکس‌های هوایی پوشش سراسری و طرح‌های موردی

ارائه پیش بینی جزر و مد

ارائه چارت های دریایی(رقومی و کاغذی)

ارائه فتوموزاییک‌های پوشش سراسری و طرح های موردی

ارائه نقشه های رقومی پوششی و غیر پوششی در مقیاس‌ها وفرمت‌های مختلف

ارایه لایه های تقسیمات کشوری

ارائه ارتفاع نقاط در سیستم ارتفاعی کشور (مدل ژئوئید محلی)

ارائه چارت الکترونیک ناوبری(ENC)

ارائه تصاویر ماهواره‌های مختلف و نقشه تصویری پوششی و غیر پوششی

پاسخ به استعلام درباره موجودیت داده های مکانی

 ارائه خدمات نقشه‌برداری(از قبیل تهیه نقشه، تهیه ارتو، هیدروگرافی، کارتوگرافی و غیره)


5.3.5.0
V5.3.5.0